Prano Daunio atminimas

 2000 metų rugsėjo 16 dieną sukako šimtas metų, kai gimė Lietuvos savanoris, Lietuvos aklųjų sąjūdžio pradininkas, lietuviškosios Brailio abėcėlės kūrėjas Pranas Daunys. 1992 m. įkurtas katalikiškasis Prano Daunio fondas akliesiems remti, rūpinasi šio žmogaus atminimo išsaugojimu. 1996 m. Fondas surinko ir išleido Prano Daunio Raštus. Juose sukaupta P. Daunio grožinė, publicistinė kūryba. Raštai iliustruoti P. Daunio nuotraukomis. 

  Du­tūk­s­tan­tai­siais, ju­bi­lie­ji­niais Pra­no Dau­nio me­tais, Lie­tu­vos sa­va­no­rio at­mi­ni­mui skir­ta itin daug dė­me­sio. Iš­leis­ta dr. Va­len­ti­no Vy­tau­to To­loč­kos su­da­ry­ta pri­si­mi­ni­mų apie P. Dau­nį kny­ga "Sk­lei­dęs švie­są tam­so­je". Iš­leis­tas P. Dau­niui skir­tas paš­to vo­kas su už­ra­šu Brai­lio raš­tu "Pra­nas Dau­nys 1900 - 1962". Gim­ta­ja­me P. Dau­nio Pa­ne­ver­žio kai­me (Ute­nos raj.) pas­ta­ty­tas tau­to­dai­li­nin­ko Pra­no Ka­ziū­no su­kur­tas kop­lyt­s­tul­pis.

 2000 m. rug­sė­jo 15 d. Dau­nio gi­mi­mo die­ną, Ka­ta­li­kiš­ka­sis Pra­no Dau­nio fon­das Kuk­tiš­kė­se su­ren­gė tra­di­ci­nę vi­sų Lie­tu­vos ak­lų­jų mal­dos die­ną. Jos me­tu bu­vo pa­ger­b­tas ir P. Dau­nio at­mi­ni­mas, paš­ven­tin­tas P. Ka­ziū­no pas­ta­ty­tas kop­lyt­s­tul­pis. Mal­dos die­nos ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo ne tik ak­lie­ji, bet ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­riai, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, ki­tų Lie­tu­vos val­d­žios in­s­ti­tu­ci­jų at­s­to­vai.

 Rug­sė­jo 20 d. Lie­tu­vos sa­va­no­ris ir ak­lų­jų są­jū­džio pra­di­nin­kas pri­si­min­tas ir pa­ger­b­tas Kau­ne. Šia­me mies­te P. Dau­nys pra­lei­do du treč­da­lius sa­vo gy­ve­ni­mo, ra­šė ir lei­do sa­vo kny­gas. P. Dau­nio pa­ger­bi­mo iš­kil­mė­se da­ly­va­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­riai, at­sar­gos ka­ri­nin­kai. Kau­no Ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je įvy­ko kon­cer­tas ir P. Dau­nio at­mi­ni­mo va­ka­ras "Sk­lei­dęs švie­są tam­so­je". 

 1996 metais siekiant išsaugoti šio garbingo žmogaus vardą - Kaune Savanorių prospekte prie daugiabučio namo pažymėto 204 numeriu buvo pritvirtinta atminimo lenta. Granitinėje plokštėje iškalti žodžiai: “Šioje vietoje, savo name 1924 -1962 metais gyveno Pranas Daunys Lietuvos kariuomenės savanoris, aklųjų ir kurčiųjų Švietimo organizatorius, kanklininkas, rašytojas“. Tais pačiais metais sutvarkyta velionio amžinojo poilsio vieta Kaune, Petrašiūnų kapinėse – atnaujintas antkapinis paminklas.