Pra­nas Dau­nys ir jo var­do fon­das ak­lie­siems rem­ti

Pra­nas Dau­nys - Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sa­va­no­ris, ko­vo­se dėl jos nep­rik­lau­so­my­bės ne­te­kęs re­gė­ji­mo, ak­lų­jų są­jū­džio pra­di­nin­kas Lie­tu­vo­je, lie­tu­viš­ko­sios Brai­lio abė­cė­lės kū­rė­jas. P. Dau­nys taip pat bu­vo ra­šy­to­jas, pub­li­cis­tas, jis kū­rė dai­nas, skam­bi­no for­te­pi­jo­nu ir gro­jo kan­k­lė­mis. P. Dau­nys bu­vo vie­nas iš ak­ty­viau­sių pir­mo­jo Lie­tu­vos ak­lų­jų są­jun­gos (1926) su­va­žia­vi­mo ini­cia­to­rių ir da­ly­vių; rū­pi­no­si Kau­no ak­lų­jų in­s­ti­tu­to įsteigimu (pra­dė­jo veik­ti 1928 m. va­sa­rio 27 d.).

1928 m. Lie­tu­vos Respublikos pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos ak­tu, P. Dau­nys ap­do­va­no­tas Vy­ties Kry­žiaus or­di­nu. Taip pat dviem me­da­liais: Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų-sa­va­no­rių ir Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės. Ket­vir­ta­ja­me praė­ju­sio am­žiaus de­šim­t­me­ty­je bu­vo iš­leis­tos trys P. Dau­nio kny­gos. P. Dau­nys yra vie­nas iš Lie­tu­vos kur­čių­jų švie­ti­mo pra­di­nin­kų. 1938 m. įs­tei­gia­ma Lie­tu­vos kur­č­ne­by­lių glo­bos drau­gi­ja. Tarp šios drau­gi­jos ini­cia­to­rių bei stei­gė­jų bu­vo ir Pra­nas Dau­nys.

 So­vie­tų są­jun­gai oku­pa­vus Lie­tu­vą, Pra­no Dau­nio in­dė­lis į Lie­tu­vos ak­lų­jų są­jū­dį, jo pub­li­cis­ti­nė, li­te­ra­tū­ri­nė veik­la bu­vo są­mo­nin­gai nu­ty­li­ma. Tad dau­ge­lis žmo­nių apie šį gar­bin­gą Lie­tu­vos sa­va­no­rį nie­ko ar­ba be­veik nie­ko ne­ži­no­jo. Si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė tik po 1990 me­tų, Lie­tu­vai vėl at­ga­vus nep­rik­lau­so­my­bę. Iš nau­jo iš­leis­tos P. Dau­nio kny­gos, su­rin­k­ti pri­si­mi­ni­mai, įam­žin­tas sa­va­no­rio at­mi­ni­mas.

  1992 m. ko­vo 5 d. įkur­tas Pra­no Dau­nio fon­das ak­lie­siems rem­ti. Nuo 1993 m. rug­p­jū­čio 20 d. jis ta­po ka­ta­li­kiš­ku fon­du (KP­D­F). 1994 me­tų pra­džio­je KP­DF ta­po tar­p­tau­ti­nės ka­ta­li­kiš­kų or­ga­ni­za­ci­jų fe­de­ra­ci­jos (FI­DA­CA), dir­ban­čios ak­lų­jų la­bui, na­riu.

 KP­D­F yra ne­pel­no sie­kian­ti vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, dir­ban­ti ak­lų­jų ir sil­p­na­re­gių la­bui. Fon­dui ga­li prik­lau­sy­ti ir ak­lie­ji, ir jų bi­čiu­liai - re­gin­tie­ji. KP­DF yra vie­nin­te­lė ka­ta­li­kiš­ka ak­lų­jų or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vo­je. Fon­do veik­lai va­do­vau­ja ta­ry­ba, su­si­de­dan­ti iš 11 na­rių ir pre­zi­den­tas. Nuo fon­do įsi­kū­ri­mo pra­džios fon­do pre­zi­den­tas - il­ga­me­tis Pa­ne­vė­žio ka­ted­ros kle­bo­nas (da­bar - Upy­tės kle­bo­nas) mon­sin­jo­ras Juo­za­pas An­ta­na­vi­čius.

   Fon­do rū­pes­čiu ir pa­de­dant ka­ta­li­kiš­koms Eu­ro­pos ak­lų­jų or­ga­ni­za­ci­joms, su­kur­ta ši sve­tai­nė. Ap­si­lan­kę jo­je su­ži­no­si­te apie P. Dau­nio gy­ve­ni­mą, vi­suo­me­ni­nę bei kū­ry­bi­nę veik­lą, Pra­no Dau­nio fon­do tik­s­lus bei veik­los kryp­tis, apie tai, kaip jis pa­de­da re­gė­ji­mo ne­ga­lios žmo­nėms, kaip šiems žmo­nėms ga­li­te pa­dė­ti jūs.