Prano Daunio fondo veikla

Ka­ta­li­kiš­ka­sis Pra­no Dau­nio fon­das sa­vo veik­lą plėtoja tri­mis svar­biau­sio­mis kryp­ti­mis:

 - re­li­gi­nė veik­la;

 - kul­tū­ri­nė veik­la;

 - lab­da­ra;

 Pa­tei­kia­me svar­bes­niuo­sius fon­do at­lik­tus dar­bus.

Religinė veikla

 Pra­no Dau­nio fon­das kas­met ren­gia ak­lų­jų mal­dos die­nas. Jų me­tu ak­lie­ji drau­ge mel­d­žia­si, ben­d­rau­ja, vyk­s­ta kul­tū­ri­nė prog­ra­ma. Vie­nas iš jos ele­men­tų - su­si­ti­ki­mai su vi­suo­me­ne. Jų me­tu pa­tys ne­re­giai pa­sa­ko­ja apie sa­vo gy­ve­ni­mą bei veik­lą, o re­gin­tie­ji prak­tiš­kai įsi­ti­ki­na, ką iš tik­rų­jų ga­li re­gė­ji­mo ne­te­kęs žmo­gus. Jau su­ren­g­ta de­šimt mal­dos die­nų: Ši­lu­vo­je, Vil­niu­je, Kau­ne, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, gim­to­sio­se P. Dau­nio Kuk­tiš­kė­se ir kt. Lie­tu­vos mies­tuo­se. Ku­piš­ky­je 1994 m. vy­ko mal­dų ir su­si­kau­pi­mo sa­vai­tė.

 Fon­das pa­gal iš­ga­les lei­džia re­li­gi­nę li­te­ra­tū­rą Brailio raš­tu ir gar­so ka­se­tė­se bei kom­pak­ti­nė­se plok­š­te­lė­se. Atei­ty­je ke­ti­na­ma pra­dė­ti leis­ti re­li­gi­nės li­te­ra­tū­ros sil­p­na­re­giams pa­di­din­tais re­gin­čių­jų raš­me­ni­mis.

grįžti į viršų

Kultūrinė veikla

 Fon­das re­gin­čių­jų raš­tu iš­lei­do Pra­no Dau­nio raš­tus bei dr. Va­len­ti­no Vy­tau­to To­loč­kos su­da­ry­tą pri­si­mi­ni­mų apie P. Dau­nį kny­gą "Sk­lei­dęs švie­są tam­so­je". Fon­das pa­rė­mė pir­mą­sias Al­vy­do Va­len­tos, Va­len­ti­no Čy­žo, Ma­ri­jos Mi­se­vi­čie­nės poe­zi­jos kny­gas. Fon­das nuo­lat re­mia ak­luo­sius li­te­ra­tus, lei­džian­čius sa­vo kū­ry­bos kny­gas. Iš vi­so per 10 me­tų pa­rem­ta 14 kny­gų lei­dy­ba..

1998 m. suor­ga­ni­zuo­ta kon­cer­ti­nė-pažintinė ke­lio­nė į Ita­li­ją, į Pie­tų Ti­ro­lį. Fon­do na­rius priė­mė Pie­tų Ti­ro­lio ak­lų­jų va­do­vė Ma­ri­ja Pir­c­her Fis­ch­nal­er. Išvykos metu delegacija susipažino su Italijos neregiais ir jų gyvenimų, aplankė Vatikaną. Fon­das pa­rė­mė dvie­jų dai­ni­nin­kių - Onu­tės Ma­tu­se­vi­čiū­tės ir Zi­tos Kli­ba­vi­čie­nės - kon­cer­ti­nes ke­lio­nes.

grįžti į viršų

Labdara ir finansinė parama

Nuo 1996 m. kas­met maž­daug 200 Lie­tu­vos ak­lų­jų ski­ria­ma ka­lė­di­nė lab­da­ra. Fon­das lab­da­rą ga­li skir­ti to­dėl, kad tu­ri nuo­šir­d­žių bi­čiu­lių, pa­de­dan­čių lė­šo­mis. Pir­miau­sia tai Aus­t­ri­jos ak­lų­jų ka­ta­li­kų or­ga­ni­za­ci­ja ir jos va­do­vas Maks Ros­ba­che­r. Ka­lė­di­nė lab­da­ra ak­lie­siems iš­da­li­na­ma per Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­p­na­re­gių są­jun­gos st­ruk­tū­ri­nius pa­da­li­nius - ap­sk­ri­čių ta­ry­bas.

  Per 10 veiklos me­tų 35 žmo­nėms su­teik­ta fi­nan­si­nė pa­ra­ma: kny­goms leis­ti, kom­piu­te­riams ir kom­piu­te­ri­nei tech­ni­kai įsi­gy­ti, kon­cer­ti­nėms ke­lio­nėms organizuoti, bei mokslui reikalingos literatūros įsigijimui ar skaitytojui samdyti. 

 Fi­nan­siš­kai Fon­dą re­mia be­veik be išim­ties tik už­sie­nio - Vo­kie­ti­jos, Aus­t­ri­jos, Pie­tų Ti­ro­lio - ak­lų­jų or­ga­ni­za­ci­jos, todėl KPDF ir gali teikti labdarą ir finansinę paramą žmonėms su regėjimo negale. Ge­ri ir drau­giš­ki san­ty­kiai Fon­dą sie­ja ir su se­niau­sia ir di­džiau­sia mū­sų ša­lies ne­re­gių or­ga­ni­za­ci­ja - Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­p­na­re­gių są­jun­ga bei Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka. Su šiomis organizacijomis Fondas ruošia bendrus projektus ir vykdo labdaros veiklą.

grįžti į viršų