Religiniai leidiniai Brailio raštu Lietuvoje
(istorine bibliografinė apžvalga)

   Baigiasi krikščionybės jubiliejiniai 2000-ieji metai, todėl norisi apžvelgti, kokias Brailio raštu esame išleide religines knygas per XX amžiu.
   Tuos leidinius galima suskirstyti i du periodus: 1) išleisti Lietuvos akliesiems globoti draugijos (LAGD) aklųjų instituto 1931 - 1939 m. ir buve instituto bibliotekoje; 2) išleisti 1989 - 2000 (atgimimo ir sugražintos nepriklausomybės) metais, juos galima rasti visose aklųjų bibliotekose, kai kuriuos žmones turi įsigiję asmeniškai.
   Kauno aklųjų institute 1928 - 1944 m. (išskyrus pirmąją sovietinę okupaciją) buvo tikybos pamokų, destyti šie dalykai: tikybos pradžiamokslis, Šventoji Senojo Istatymo istorija, Šventoji Naujojo Istatymo istorija, liturgika. To laikotarpio religines knygos buvo perrašytos ranka vienu egzemplioriumi, kitos (tikybos vadoveliai) - išspausdintos aklųjų instituto spaustuveje 10-20 egzemplioriu tiražu, gražiai irištos. Po karo (maždaug apie 1949 m.) sovietu valdžios jos buvo sunaikintos.
   Iki 1980 m. Kauno silpnaregiu vidurines internatines mokyklos archyve dar tebebuvo išlikusi aklųjų instituto bibliotekos inventoriaus knyga, kurioje buvo suregistruotos visos Brailio raštu knygos. Tuometinei mokyklos direktorei V. Boreikienei leidus, nusirašiau visų tų knygų autorius, pavadinimus, leidimo metus, tiražus, todėl ir išliko reikalingiausi duomenys.
   1989 - 2000 m. religines literaturos Brailio raštu leidiniai suregistruoti kataloguose ir sukomplektuoti Lietuvos aklųjų bibliotekos bei jos filialu, Lietuvos aklųjų ir silpnaregiu socialinio ugdymo centro informacijos skyriaus knygu fonduose, dalis privalomuju egzemplioriu saugoma M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centre. Leidiniu, kuriu tiražas didesnis negu 14 egzempliorių, aklieji yra įsigije ir asmeniškai.

 

Pateikiame leidinių sąrašą su trumpais komentarais.

   1. Šventoji Naujojo Įstatymo istorija (parengė V. Genyte. - Kaunas: LAGD aklųjų institutas, 1931. - Tiražas 20 egz. - Spausdinta praretintomis eilutėmis. - Išliko tik korektūrinis egzempliorius, kuris saugomas Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriuje. Neįrištas.
   2. Paltarokas K. Tikybos pradžiamokslis. - Kaunas: LAGD aklųjų instituto leidinys, 1935? - 1 egz. - Perrašyta ranka. - Neišliko.
   3. Širdies balsas: maldu knygele. - Kaunas: LAGD aklųjų instituto leidinys, 1935? - 1 egz. - Perrašyta ranka. - Išliko pas neregi LAD Kauno imones darbininka Broniu Kondrota. Dabar saugoma Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriuje.
   4. Noriu tapti šventąja: (straipsniu rinkinys). - Kėdainiai, 1935? - 1 egz. - Perrašyta ranka. - Neišliko.
   5. Tevas Damijonas. - Kaunas: LAGD aklųjų instituto leidinys, 1935? - l egz. - Perrašyta ranka. - Neišliko.
   6. Katekizmas. - Kaunas: LAGD aklųjų institutas, 1939. - Tiražas 10 egz. - Spausdinta praret. eilutemis. - Neišliko.
   7. Šventoji Senojo Istatymo istorija. - Kaunas: LAGD aklųjų institutas, 1939. - Tiražas 10 egz. - Spausdinta praret. eilutemis. - Neišliko.
   8. Liturgika. - Kaunas: LAGD aklųjų institutas, 1939. - Tiražas 10 egz. - Spausdinta praret. eilutemis. - Neišliko.
   9. Evangelija pagal Šv. Matą. - Kaunas, 1946. - 1 egz. - Neregiui Jonui Kaveckui paprašius, ranka perraše Pranas Baužys. - Knyga privati. - Apie jos likima nieko nežinoma.
   10. Patro Nia (Teve Musu): malda Esperanto kalba / nelegalus leidinys. - Vilnius: LAD spaustuve, 1982. - 1 lapas Brailio raštu. - Tiražas 30 egz. - Išplatinta neregiams esperantininkams už Lietuvos ribu. - Matrica saugoma Lietuvos aklųjų bibliotekos tiflotyros skyriuje.
   11. Naujasis Testamentas / spausdinta iš Lietuvos vyskupu konferencijos 2-ojo patais. leidinio. - Vilnius: LAD l-kla, 1989. - 19 kn. - Tiražas 100 egz. - Brailio rašto redaktoriai: 1-3 kn. - V. Stalgys, A. Kondratiene, 4-19 kn. - L. Jakonyte, N. Kasperaviciene.
   12. Sladkevičius V., kardinolas. Katekizmas: besiruošiantiems pirmąjai išpažinčiai ir Šv. komunijai. - Vilnius: Versmė, 1990. - Tiražas 32 egz.
   13. Tikybos vadovelis: pradinems klasems /spausdinta iš "Šviesos" l-klos 1990 m. leidinio. - Vilnius: Versmė, 1991. - 2 kn. - Tiražas 62 egz. - Brailio rašto redaktoriai: V. Stalgys, A. Kondratiene.
   14. Paltarokas K., vysk. Tikybos pirmamokslis / patvirtintas Lietuvos vyskupijoms; 17 leid. - Vilnius: Versmė, 1991. - Tiražas 62 egz. - Brailio rašto redaktoriai: L. Bojarskaja, J. Juodikis.
   15. Visada su Dievu: maldynelis / spausdinta iš 1977 m. Lietuvos TSR vyskupiju ordinaru kolegijos leidinio. - Vilnius: Versmė, 1991. - 5 kn. - Tiražas 54 egz. - Brailio rašto redaktores: A. Šlepetyte, V. Ruginiene.
   16. Šventoji istorija: Senasis Istatymas / spausdinta iš 1948 m. laidos fotokopijos. - Vilnius: Versmė, 1991. - 2 kn. - Tiražas 14 egz. - Brailio rašto redaktores: S. Ingaunyte, E. Tamulioniene.
   17. Kavaliauskas Č. Trumpas teologijos žodynas / spausdinta iš "Lumen" fondo l-klos 1992 m. leidinio. - Vilnius, (l-kla nenurodyta), 1993. - 6 kn. - Tiražas 11 egz. - Brailio rašto redaktore A. Kondratiene.
   18. Antanavicius J., mons., Gasparaityte R. Kunigas Alfonsas Lipniunas / spausdinta iš VI "Spauda" 1995 m. leidinio. - Vilnius: Musu žodis, 1995. - Tiražas 30 egz. - Brailio rašto redaktorius nenurodytas.
   19. Giesmynas: Kaledu ir Velyku giesmes / sudaryt. A. Bagdonas - Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 1996. - Tiražas 30 egz. - Spausdinta praret. eilutemis. - Brailio raštu spausdino D. Matiuko spaustuve.
   20. Laidotuviu giesmes / sudaryt. A. Bagdonas. - Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 1998. - Tiražas 30 egz. - Spausdinta praret. eilutemis - Brailio raštu spausdino D. Matiuko spaustuve.
   21. Šv. Mišios. - Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 1998. - Tiražas 30 egz. - Spausdinta praret. eilutemis. - Brailio raštu spausdino D. Matiuko spaustuve.
   22. Šeimos maldos / Lietuvos vyskupu konferencijos 2000 metu jubiliejaus komitetas; spausdinta iš "Kataliku pasaulis" 1999 m. leidinio. - Vilnius: Katalikiškasis Prano Daunio fondas, 1999. - Tiražas 200 egz. - Spausdinta praret. eilutemis. - Spausdino LASS individuali imone "Musu žodis". - Brailio rašto techninis redaktorius H. Stukas, korektorius V. Deinarovicius.
   23. Biblija arba Šventasis Raštas: senasis testamentas / ekumeninis leidimas. - Vilnius: D. Matiuko spaustuve, 1999 - 2000. - Tiražas 10 egz. - Spausdinta praret. eilutemis. - Brailio rašto redaktorius V. Stalgys.
   24. Paltarokas K., vysk. Trumpas kataliku katekizmas / spausdinama iš Panevežio katedros 1999 m. leidinio (pataisyto). - Vilnius: Katalikiškasis Prano Daunio fondas, 2000. - Spausdino "Musu žodis". - Brailio rašto technine redaktore L. Jakonyte. - Tiražas 200 egz.

Dr. Valentinas Vytautas Toločka
Vilnius, 2000 m. spalio 12 d.


Religiniai leidiniai Brailio rašto
(papildymas)

   1. Biblija arba Šventasis Raštas: ekumeninis leidimas. Senasis testamentas: Istorines knygos / iš hebraju, arameju ir graiku kalbu verte Antanas Rubšys. - V.: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 14 kn. Brailio raštu. - Tir. 10 egz. - Spausdinta iš 1999 m. leidinio.
   2. Biblija arba Šventais Raštas: ekumeninis leidimas. Senasis testamentas: Išminties knygos / iš hebraju, arameju ir graiku kalbu verte Antanas Rubšys. - V.: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 6 kn. Brailio raštu. - Tir. 10 egz. - Spausdinta iš 1999 m. leidinio.
   3. Biblija arba Šventais Raštas: ekumeninis leidimas. Senasis testamentas: Pranašu knygos / iš hebraju, arameju ir graiku kalbu verte Antanas Rubšys. V.: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 9 kn. Brailio raštu. - Tir. 10 egz. Spausdinta iš 1999 m. leidinio.
   4. Biblija arba Šventais Raštas: ekumeninis leidimas. Senasis testamentas: Antrojo kanono knygos / iš hebraju, arameju ir graiku kalbu verte Antanas Rubšys. - V.: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 7 kn. Brailio raštu. - Tir. 10 egz. Spausdinta iš 1999 leidinio.
   5. Biblija arba Šventais Raštas: ekumeninis leidimas. Naujasis testamentas. Keturios evangelijos / iš hebraju, arameju ir graiku kalbu verte Antanas Rubšys. - V.: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 6 kn. Brailio raštu. - Tir. 10 egz. Spausdinta iš 1999 leidinio.
   6. Biblija arba Šventais Raštas: ekumeninis leidimas. Naujasis testamentas: Apaštalu raštai / iš hebraju, arameju ir graiku kalbu verte Antanas Rubšys. - V.: Lietuvos Biblijos d-ja, 2000. - 6 kn. Brailio raštu. - Tir. 10 egz. Spausdinta iš 1999 m. leidinio.
   7. Biblija arba Šventais Raštas: ekumeninis leidimas: Priedai / iš hebraju, arameju ir graiku kalbu verte Antanas Rubšys. - V.: Lietuvos Biblijos d-ja, 2001. - 2 knygos Brailio raštu. - Tir. 10 egz. Spausdinta iš 1999 leidinio.
   8. Biblijos pasakojimai mažiesiems pagal Anna Tverdovskaja atpasakojo Mindaugas Sabutis. V.: Lietuvos Biblijos Draugija, 2002. - 1 kn. - Tir. 30 egz. - Spausd. iš leid.: V.: Lietuvos Biblijos d-ja.


Juozas Valentukevicius
Vilnius, 2004 01 20.

P. S. Knygas galima rasti Lietuvos aklųjų bibliotekoje - Vilnius, Skroblu 10, ir jos filialuose: Kaune, Klaipedoje, Šiauliuose, Panevežyje ir Ukmergeje.