Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Dvasios vado
Vyskupo emerito Jono Kaunecko kalėdinis sveikinimas

 

 

Mes visi sėdėjome prie stalo tą Kūčių vakarą,

O lauke vėjas langines klebeno. Ir buvo liūdna širdyse.

Plotkelę baltą laužėm tyliai su nerimu širdy -

Ir klausėm vėją, koks gi kelias visų mūs‘ laukia ateity?

Štai viena vieta tuščia liko, o „savininko" - nebėra...

Po metų ar visi dar būsim tam Kūčių vakare?

Spingsės ir vėl maža lemputė, o vėjai šėls lauke...

Danguj linksmai mirgės žvaigždutės šventajam Kūčių vakare.

Visi sėdėjome prie stalo, papuošto kvepiančiu šienu,

Minėjom savo sunkią dalią ir klausėm - laime, kurgi tu?!

                                                                              

Eilės kun. Klemenso Gutausko

 

 

Gerbiami ir Mieli Lietuvos Aklieji ir Silpnaregiai,

 

Širdingiausi Gailestingumo metų kalėdiniai sveikinimai.

Tegul tas senos sodybos su kryžiais vaizdas primena, jog Gailestingumas ateina per Jėzų, per Jo Gimimą, per Jo gyvenimą, per Jo kančią ir mirtį ant kryžiaus.

 

Linkiu, kad pajustumėte tą senosios Lietuvos Kalėdų šilumą, kai visa šeima sėdėdavo prie Kūčių stalo  (todėl ir pridedu tą Lietuvos kaimo sodybos vaizdą ir šimtamečio kunigo eilėraštį apie tą metą, kai vis nelikdavo šeimos narių).

 

Tegul visų mūsų dvasią paliečia tos šventos praeities ir ateities Kalėdos.

Dieviška palaima teužlieju Jus tuo Kalėdų Viešpaties Gimimo džiaugsmu,

 

Jau retai Lietuvoje bepamatysi tokią senovišką sodybą su kryžium ar koplytstulpiu. Ir prisimenu, kaip sovietiniais laikais visiems kunigams skaudėjo širdį, kai griuvo tie kryžiai. Ir sunku buvo įtikinti žmones nepasiduoti. Bet kaip nuostabiai veikia Dievo Gailestingumas per Kryžių! Radau tada E. Mieželaičio knygoje „Mano lyra“ eilėraštį „Trys kryžiai“ apie lietuvį visada lydinčius tris kryžius: vienas – prie kryžkelės, kitas – prie sodybos, o trečias – troboje ant sienos. Ir šaukiau tada pamoksluose: „Broli Lietuvi, net Lenino premijos laureatas Mieželaitis, komunistų Centro komiteto narys, neįsivaizduoja tikro lietuvio be trijų kryžių. Tai ar tu esi tikras lietuvis? Ar kabo tavo namuose ant sienos kryžius?“

Ir vis rašė man valdžia įspėjimus „už tendencingą tarybinių rašytojų citavimą“, ir vis grasino kalėjimais... Bet gal tai paskatino Žemaitijoje ką nors išsaugoti kryžių?.. Ir reikėtų visiems savęs paklausti, ar dabar mus laimina paveikslai ir kryžiai mūsų namuose?

 

Vysk. Emer. Jonas Kauneckas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Dvasios vadas

 

 

Panevėžys, 2015 12 21

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Katalikiškojo Prano Daunio fondo tarybos

kalėdinis sveikinimas bendruomenei

 

Mielieji,

 

Po adventinio susikaupimo ir laukimo visada ateina linksmos ir džiaugsmingos Šv. Kalėdos. Širdingai sveikiname visus su šia gražia Kūdikėlio gimimo švente. Telaimina jus Dangus ir angelai tegieda: „Tyliąją naktį balsas sugaudė, piemenys kelkit, Dievas Užgimė“.

 

KPDF taryba

 

Vilnius, 2015 12 22

 

 

 

Grįžti į naujienų puslapį

Aprašas: Aprašas: Aprašas: Aprašas: C:\Users\lile\Documents\Mano_dok\kpdf.lt\naujienos\images\rodykle1.jpg